Verkstäderna

Stora verkstaden (12)

Foto: Håkan Nordenadler

För att klara det ökade behovet av reparationsarbeten uppfördes år 1911 en helt ny verkstadsbyggnad i slaggsten och trä. Redan år 1913 brann byggnaden ner efter ett blixtnedslag men byggdes omedelbart upp igen. Verkstaden var komplett utrustad för alla typer av arbeten på lok, ångpannor och vagnar.


Under dieselloksepoken på DONJ fungerade verkstaden även som lokstall eftersom underhållet på loken genomfördes nattetid.


Efter DONJs nedläggning tömdes verkstaden på maskiner och materiel, förutom den än idag kompletta klensmedjan. Så småningom överläts byggnaden till museijärnvägen och JTJ har där en stor resurs i form av en verkstad med travers, gravar under två av de tre långa spåren, smedja, hjulsvarv, personalutrymmen m m.


Inom verkstadsområdet finns också förrådsbodar

Målarverkstaden (13)

Foto: Håkan Nordenadler

Som ersättning för en nerbrunnen snickarverkstad uppfördes år 1934 denna byggnad. Den har två spår och här utfördes snickeri- och målningsarbeten och så utnyttjas den även av JTJ. Huset innehåller dessutom bl a virkesförråd.


I anslutning till målarverkstaden finns en av JTJ uppförd garagebyggnad för arbetsfordon.